Manastir

Manastir

Le Monastère : Manastir, ville qui accueillit le Congrès qui unifia l’alphabet albanais en novembre 1908. Elle ne compte désormais plus que 4% d’Albanais et est renommée Bitola, en serbe. Au fil de l’histoire, les lettres latines ont fui, une par une, laissant un musée dépeuplé, délabré, feignant l’espoir et la survie, alors que dehors tout a disparu.
Manastiri, qyteti që priti Kongresin cili do t’a unifikonte alfabetin shqip në nëntor 1908. Sot jetojnë vetëm 4% shqiptar dhe është riquajtur Bitola, në gjuhën serbë. Gjatë historisë, letrat latine kanë ikur, një nga një, duke lënë një muze të shpopulluar dhe të shkatërruar, duke paraqitur shpresë dhe mbijetesë, ndërsa jashtë çdo gjëje është zhdukur.